BWP ELITE FOAL AUCTION 2021

View the entire auction collection
 1. Belgian Warmblood vzw – BWP (hereafter: organiser) will organise a studio auction, the BWP Elite Foal auction. The BWP Elite Foal auction will take place on the 5 of July 2021. The studio auction takes place under the supervision of a civil-law notary, assisted by the auctioneer appointed by BWP.
   
 2. If one takes part in this auction, one agrees to these auction terms and agreements explicitly and unconditionally. To take part in this auction, the buyer must register himself at www.bwp.auction. By this registration, one agrees to these auction terms and agreements.
   
 3. The seller gives BWP the task to sell a foal on account of the seller applied by the general conditions.
   
 4. The BWP foals in this auction are descendants of a BWP performance mare line or of a BWP Elite mare or were found to be equal. The foals are selected by the auction committee. Furthermore, all the foals had a veterinarian check with positive results.
 5. Bidding and payments are made in euro.
   
 6. The sale occurs by auction to the highest bidder by payment of the purchase price and if needed VAT, and 10% commission surcharge (ex-VAT). The purchase is made according to Belgian law. The auction terms and conditions are part of the purchase agreement.
   
 7. If a foal is assigned, the legal risk transfers to the buyer. The seller stays owner of the foal until the full payment of all the invoices according to art. 9.
   
 8. The delivery of the foal can’t take place before the foal has reached the age of 4,5 months and is weaned for at least 2 weeks before delivery.
   
 9. After the auction, the buyer will receive a settlement via email, together with two invoices to be paid (one on the name of BWP and one in the name of the seller). The invoice on the name of BWP includes the premium of 10%, increased by VAT. If the seller is subject to VAT, they are mentioned on the auction website. The invoices have to be paid before the due time mentioned on the invoice. In the case of non-payment, an interest of 10% per year will be due in justice and without notice of default. Moreover, a damage claim of 10% of the amount due, with a minimum of 65,00 will be charged.
   
 10. Only after full payment of both invoices, the seller will deliver the foal to the buyer, as far as the delivery takes place in Belgium. The arrangement for picking up/delivery of the foal has to be arranged directly between buyer and seller.
   
 11. The organiser is in no way liable if a hidden or redhibitory defect would appear. The buyer can invalidate the sale only if one of the following redhibitory vices occurs: cribbing, weaving and aerophagy. The buyer has to inform the seller about the invoices by registered letter within 21 days after the delivery of the foal. The seller and not the organisation remains responsible for the possible redhibitory defect and all further financial and/or other implications. The premium mentioned in article 9 remains in any case acquired for the organiser and cannot be reclaimed.
   
 12. The organiser is not liable for possible erroneous information in the catalogue or on the website.
   
 13. In the case of export of a horse, the buyer will submit valid transport documents within the year, on forfeiture of a penal sum consisting of the VAT as yet to be charged.
   
 14. The organisation will definitively decide on any disputes that may arise regarding the sale during the auction procedure.
   
 15. If after the auction a difference would arise regarding the sale, only the district- courts of Leuven, department of Leuven, are competent, The Belgian law is applicable.

The English version of these auction conditions is a translation of the Dutch text. Only the Dutch text has a binding effect in this respect. The translation of these auction conditions into another language is purely informatory.

 1. Belgian warmblood – BWP vzw, (hierna ook genoemd als "organisator") organiseert een studioveiling, de BWP Elite Foal Auction. De BWP Elite Foal Auction vindt plaats op 5 juli 2021. De studioveiling staat onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder, bijgestaan door de veilingroeper aangewezen door BWP.

 2. Het deelnemen aan deze veiling impliceert de uitdrukkelijke en voorbehoudloze kennisname en aanvaarding van onderhavige veiling- en verkoopsvoorwaarden. Om te kunnen deelnemen aan de veiling dient de koper zich vooraf te registeren via het veilingplatform van www.bwp.auction Door deze registratie aanvaardt hij onvoorwaardelijk deze veiling- en verkoopsvoorwaarden.

 3. De verkoper geeft BWP de opdracht om het veulen te verkopen voor rekening van de koper en dit conform onderhavige veiling- en verkoopsvoorwaarden. BWP treedt derhalve op als veilingdienst en als tussenpersoon tussen verkoper en koper.

 4. De BWP veulens die worden geveild zijn nakomelingen van een BWP prestatiemerriestam of van een BWP Elitemerrie of werden evenwaardig bevonden en werden geselecteerd door het veilingcomité De veulens hebben een diergeneeskundig onderzoek ondergaan en verkregen een gunstig verslag.

 5. De biedingen en betalingen geschieden in euro.

 6. De verkoop komt tot stand volgens Belgisch recht bij opbod en toewijzing aan de hoogste

  bieder na betaling van de koopprijs, al dan niet te verhogen met BTW, en opgeld ad 10% (exclusief BTW). De veiling- en verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van de verkoopovereenkomst.

 7. Bij de toewijzing van het veulen, gaat het risico over op de koper. De verkoper blijft evenwel eigenaar van het veulen tot de volledige betaling van de te vereffenen sommen conform de art. 9 hierna opgestelde facturen.

 8. De levering van het veulen kan niet geschieden voordat het veulen de leeftijd van 4,5 maanden heeft bereikt. Het veulen dient minimum 2 weken gespeend te zijn bij leve

 9. De koper zal na de veiling per e-mail een afrekening ontvangen, samen met de twee te vereffenen facturen (een op naam van BWP en een op naam van de verkoper). De factuur op naam van BWP brengt het opgeld ad 10% op de toewijzingsprijs (meer BTW) in rekening. Indien de verkoper BTW-onderworpen is, zal de verkoopfactuur de toewijzingssom verhoogd met de BTW omvatten. Op de website staat vermeld wanneer de verkoper BTW- onderworpen is. De facturen dienen betaald te worden op de vervaldatum vermeld op de factuur. Bij niet betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn gelijk aan 10% per jaar. Tevens zal een schadebeding aangerekend worden van 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 65,00 euro.

 10. Slechts na volledige betaling van beide facturen, zal de verkoper het veulen bij de koper leveren, in zoverre de plaats van levering zich in België bevindt. De modaliteiten omtrent het leveren/afhalen, dient de koper rechtstreeks met de verkoper te regelen.

 11. De organisator is geenszins aansprakelijk voor verborgen of koopvernietigende gebreken. De koper kan de verkoop enkel nietig laten verklaren indien één van de volgende stalgebreken zich voordoen: kribbebijten, weven en luchtzuigen. De koper moet deze gebreken bij de verkoper, op straffe van verval, melden per aangetekend schrijven, uiterlijk binnen de 21 dagen na levering van het veulen. De verkoper en niet de organisator, blijft verantwoordelijk voor de eventuele koopvernietigende gebreken en alle verdere financiële en/of andere implicaties betreffende de verkoop. Het opgeld in rekening gebracht conform artikel 4 blijft in elk geval verworven in hoofde van de organisator en kan niet worden teruggevorderd.

 12. De organisator is niet aansprakelijk voor eventuele foutieve info in de cataloog of op de website.

  In geval van export zal de koper binnen het jaar een geldig exportdocument voorleggen op straffe van het alsnog in rekening brengen van de verschuldigde BTW

  BWP beslecht in laatste instantie alle betwistingen die tijdens de veilingverrichtingen nopens de verkoop zouden kunnen ontstaan.

  Indien na de veiling een geschil zou ontstaan betreffende de verkoop, zijn alleen de rechtbanken ressorterend onder het gerechtelijk arrondissement Leuven, afdeling Leuven bevoegd. Het Belgische recht is van toepassing.


This website uses cookies. This way we can ensure that your browsing experience is made even more pleasant. For more information, please review its Privacy Policy.