BWP ELITE FOAL AUCTION 2021

Bekijk heel de veiling collectie
 1. Belgian warmblood – BWP vzw, (hierna ook genoemd als "organisator") organiseert een studioveiling, de BWP Elite Foal Auction. De BWP Elite Foal Auction vindt plaats op 5 juli 2021. De studioveiling staat onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder, bijgestaan door de veilingroeper aangewezen door BWP.

 2. Het deelnemen aan deze veiling impliceert de uitdrukkelijke en voorbehoudloze kennisname en aanvaarding van onderhavige veiling- en verkoopsvoorwaarden. Om te kunnen deelnemen aan de veiling dient de koper zich vooraf te registeren via het veilingplatform van www.bwp.auction Door deze registratie aanvaardt hij onvoorwaardelijk deze veiling- en verkoopsvoorwaarden.

 3. De verkoper geeft BWP de opdracht om het veulen te verkopen voor rekening van de koper en dit conform onderhavige veiling- en verkoopsvoorwaarden. BWP treedt derhalve op als veilingdienst en als tussenpersoon tussen verkoper en koper.

 4. De BWP veulens die worden geveild zijn nakomelingen van een BWP prestatiemerriestam of van een BWP Elitemerrie of werden evenwaardig bevonden en werden geselecteerd door het veilingcomité De veulens hebben een diergeneeskundig onderzoek ondergaan en verkregen een gunstig verslag.

 5. De biedingen en betalingen geschieden in euro.

 6. De verkoop komt tot stand volgens Belgisch recht bij opbod en toewijzing aan de hoogste

  bieder na betaling van de koopprijs, al dan niet te verhogen met BTW, en opgeld ad 10% (exclusief BTW). De veiling- en verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van de verkoopovereenkomst.

 7. Bij de toewijzing van het veulen, gaat het risico over op de koper. De verkoper blijft evenwel eigenaar van het veulen tot de volledige betaling van de te vereffenen sommen conform de art. 9 hierna opgestelde facturen.

 8. De levering van het veulen kan niet geschieden voordat het veulen de leeftijd van 4,5 maanden heeft bereikt. Het veulen dient minimum 2 weken gespeend te zijn bij leve

 9. De koper zal na de veiling per e-mail een afrekening ontvangen, samen met de twee te vereffenen facturen (een op naam van BWP en een op naam van de verkoper). De factuur op naam van BWP brengt het opgeld ad 10% op de toewijzingsprijs (meer BTW) in rekening. Indien de verkoper BTW-onderworpen is, zal de verkoopfactuur de toewijzingssom verhoogd met de BTW omvatten. Op de website staat vermeld wanneer de verkoper BTW- onderworpen is. De facturen dienen betaald te worden op de vervaldatum vermeld op de factuur. Bij niet betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn gelijk aan 10% per jaar. Tevens zal een schadebeding aangerekend worden van 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 65,00 euro.

 10. Slechts na volledige betaling van beide facturen, zal de verkoper het veulen bij de koper leveren, in zoverre de plaats van levering zich in België bevindt. De modaliteiten omtrent het leveren/afhalen, dient de koper rechtstreeks met de verkoper te regelen.

 11. De organisator is geenszins aansprakelijk voor verborgen of koopvernietigende gebreken. De koper kan de verkoop enkel nietig laten verklaren indien één van de volgende stalgebreken zich voordoen: kribbebijten, weven en luchtzuigen. De koper moet deze gebreken bij de verkoper, op straffe van verval, melden per aangetekend schrijven, uiterlijk binnen de 21 dagen na levering van het veulen. De verkoper en niet de organisator, blijft verantwoordelijk voor de eventuele koopvernietigende gebreken en alle verdere financiële en/of andere implicaties betreffende de verkoop. Het opgeld in rekening gebracht conform artikel 4 blijft in elk geval verworven in hoofde van de organisator en kan niet worden teruggevorderd.

 12. De organisator is niet aansprakelijk voor eventuele foutieve info in de cataloog of op de website.

  In geval van export zal de koper binnen het jaar een geldig exportdocument voorleggen op straffe van het alsnog in rekening brengen van de verschuldigde BTW

  BWP beslecht in laatste instantie alle betwistingen die tijdens de veilingverrichtingen nopens de verkoop zouden kunnen ontstaan.

  Indien na de veiling een geschil zou ontstaan betreffende de verkoop, zijn alleen de rechtbanken ressorterend onder het gerechtelijk arrondissement Leuven, afdeling Leuven bevoegd. Het Belgische recht is van toepassing.


Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie