BWP ONLINE FOAL AUCTION

Bekijk heel de veiling collectie
 1. Belgian warmblood – BWP vzw, (hierna ook genoemd als "organisator") organiseert een hybrideveiling, de BWP Elite Foal Auction. De BWP Elite Foal Auction vindt plaats op 7 september 2024. De hybrideveiling staat onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder, bijgestaan door de veilingroeper aangewezen door BWP.
 2. Het deelnemen aan deze veiling impliceert de uitdrukkelijke en voorbehoudloze kennisname en aanvaarding van onderhavige veiling- en verkoopsvoorwaarden. Om te kunnen deelnemen aan de hybrideveiling dient de koper zich vooraf te registeren via het veilingplatform van www.bwp.auction Door deze registratie aanvaardt hij onvoorwaardelijk deze veiling- en verkoopsvoorwaarden.
 3. De verkoper geeft BWP de opdracht om het veulen te verkopen voor rekening van de koper en dit conform onderhavige veiling- en verkoopsvoorwaarden. BWP treedt derhalve op als veilingdienst en  als tussenpersoon tussen verkoper en koper.
 4. De BWP veulens die worden geveild zijn nakomelingen van een BWP prestatiemerriestam of van een BWP Elitemerrie of werden evenwaardig bevonden en werden geselecteerd door het veilingcomité De veulens hebben een diergeneeskundig onderzoek ondergaan en verkregen een gunstig verslag.
 5. De biedingen en betalingen geschieden in euro.
 6. De verkoop komt tot stand volgens Belgisch recht bij opbod en toewijzing aan de hoogste bieder na betaling van  de koopprijs, al dan niet te verhogen met BTW, en opgeld ad 10% (exclusief BTW). De veiling- en verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van de verkoopovereenkomst.
 7. Bij de toewijzing van het veulen, gaat het risico over op de koper. De verkoper blijft evenwel eigenaar van het veulen tot de volledige betaling van de te vereffenen sommen conform de art. 9 hierna opgestelde facturen.
 8. De levering van het veulen kan niet geschieden voordat het veulen de leeftijd van 4,5 maanden heeft bereikt. Het veulen dient minimum 2 weken gespeend te zijn bij levering. 
 9. De koper zal na de veiling per e-mail een afrekening ontvangen, samen met de twee te vereffenen facturen (een op naam van BWP en een op naam van de verkoper). De factuur op naam van BWP brengt  het opgeld ad 10% op de toewijzingsprijs (meer BTW) in rekening. Indien de verkoper BTW-onderworpen is, zal de verkoopfactuur de toewijzingssom verhoogd met de BTW omvatten. Op de website staat vermeld wanneer de verkoper BTW-onderworpen is. De facturen dienen betaald te worden op de vervaldatum vermeld op de factuur. Bij niet betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn gelijk aan 10% per jaar. Tevens zal een schadebeding aangerekend worden van 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 65,00 euro.
 10. Slechts na volledige betaling van beide facturen, zal de verkoper het veulen bij de koper leveren, in zoverre de plaats van levering zich in België bevindt. De modaliteiten omtrent het leveren/afhalen, dient de koper rechtstreeks met de verkoper te regelen.
 11. De organisator is geenszins aansprakelijk voor verborgen of koopvernietigende gebreken. De koper kan de verkoop enkel nietig laten verklaren indien één van de volgende stalgebreken zich voordoen: kribbebijten, weven en luchtzuigen. De koper moet deze gebreken bij de verkoper, op straffe van verval, melden per aangetekend schrijven, uiterlijk binnen de 21 dagen na levering van het veulen. De verkoper en niet de organisator, blijft verantwoordelijk voor de eventuele koopvernietigende gebreken en alle verdere financiële en/of andere implicaties betreffende de verkoop. Het opgeld in rekening gebracht conform artikel 4 blijft in elk geval verworven in hoofde van de organisator en kan niet worden teruggevorderd.
 12. De organisator is niet aansprakelijk voor eventuele foutieve info in de cataloog of op de website.
 13. In geval van export zal de koper binnen het jaar een geldig exportdocument voorleggen op straffe van het alsnog in rekening brengen van de verschuldigde BTW
 14. BWP beslecht in laatste instantie alle betwistingen die tijdens de veilingverrichtingen nopens de verkoop zouden kunnen ontstaan.
 15. Indien na de veiling een geschil zou ontstaan betreffende de verkoop, zijn alleen de rechtbanken ressorterend onder het gerechtelijk arrondissement Leuven, afdeling Leuven bevoegd. Het Belgische recht is van toepassing.

 

 

ADDENDUM

 

VEILINGVOORWAARDEN BELGIAN WARMBLOOD AUCTION ONLINE

 

Door het uitbrengen van een bieding via internet aanvaardt de Bieder de voorstaande veiling en verkoopsvoorwaarden, evenals onderstaande voorwaarden eveneens van toepassing op de BELGIAN WARMBLOOD AUCTION ONLINE onvoorwaardelijk:

Veilende partij: Belgian Warmblood, Waversebaan 99, B-3050 OUD-HEVERLEE

Voorwaarden:

1. Elk door de Deelnemer uitgebracht bod is, net zoals geldt voor een bieder in de zaal, onherroepelijk en onvoorwaardelijk.

2. Voor het bepalen of een bod in de veiling eerst is uitgebracht door de Deelnemer (via internet) of een bieder uit de zaal, is het oordeel van de veilingmeester bindend.

3. Deelnemer is zich ervan bewust en stemt er mee in dat de door de veilende partij geleverde diensten beperkt zijn tot het technisch faciliteren van a) het via internet volgen van de BWP Elite Foal Auction en b) het als bieder participeren in de BWP Elite Foal Auction.

4. De deelnemer is zich er van bewust en stemt er uitdrukkelijk mee in dat de via de website beschikbare diensten beperkt zijn tot het technisch mogelijk maken van het via het internet volgen van de veiling en het als bieder participeren aan de veiling. Belgian Warmblood – BWP vzw heeft en neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de organisatie en het verloop van de veiling via haar website (bijvoorbeeld en zonder limitatief te willen zijn: het uitvallen van de website tijdens de veiling of de vertraging van de werking van de website tijdens de veiling). Belgian Warmblood – BWP vzw stelt alles in het werk om haar systemen te beveiligen tegen verlies van gegevens en / of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en treft hiertoe passende technische en organisatorische maatregelen. In zijn omgang met Belgian Warmblood – BWP vzw is de deelnemer verplicht om de computer en / of elk ander apparaat dat hij / zij gebruikt om toegang te krijgen tot de veilingwebsite adequaat te beveiligen, en zoals gebruikelijk te beschermen tegen virussen of andere onwettige programma's of bestanden die kunnen verspreid via internet.


5. Wanneer de Deelnemer op de Veiling overgaat tot het doen van een bieding via internet, heeft deze bieding gelijke rechtskracht als het doen van een bieding in de zaalveiling.
 

6. Om digitaal mee te kunnen bieden op een veiling kan de Deelnemer gevraagd worden een internetborg te storten op verzoek van de veilende partij. Deelnemer dient in dit geval te voldoen aan het verzoek tot borgstelling voordat de deelnemer wordt goedgekeurd voor deelname.
 

7. De Deelnemer verklaart met het uitbrengen van een bieding via internet bekend te zijn met de procedure voor storten, vastzetten en vrijgave van de internetborg en verklaart de hierop betrekking hebbende procedure te aanvaarden.
 

8. Indien Deelnemer om welke reden dan ook niet in staat is aan zijn verplichting tot afname van het veilingobject te voldoen, zal de ontstane schade door de veilende partij op de Deelnemer worden verhaald, allereerst, maar niet uitsluitend, op een eventueel gestorte internetborg.
 

9. De Deelnemer verklaart te beschikken over een mobiele telefoon waarmee sms-berichten kunnen worden ontvangen. Deelnemer dient gedurende de veiling bereikbaar te zijn voor de veilingmeester, de veilende partij alsmede de veilingorganisatie.
 

10. De veilingorganisatie behoudt zich het recht voor om, om welke reden dan ook, op enig moment af te zien van het via internet beschikbaar stellen van een specifieke veiling.


11. De veilingorganisatie heeft de bevoegdheid deze registratieverklaring te wijzigen. Deelnemer zal telkens het recht hebben de gewijzigde bepalingen te weigeren. In dat geval heeft de veilende partij het recht om haar dienstverlening jegens Deelnemer per ommegaande te staken. Deelnemer zal vanaf dat moment dus niet meer (via internet) deel kunnen nemen aan veilingen.
 

12. Wanneer de Deelnemer een dienst verlangt die een ongebruikelijke transactie in de zin van de Wwft oplevert, is de veilingorganisatie, de veilende partij en/of de Veiling verplicht dat te melden bij een centraal meldpunt. Het is niet toegestaan de Deelnemer van deze melding op de hoogte te brengen.

 

VERKLARING INZAKE BESCHIKBAARHEID PERSOONLIJKE GEGEVENS

De door de Deelnemer aangeleverde persoonlijke gegevens mogen alleen worden gebruikt ten behoeve van de hiervoor bedoelde registratie die het mogelijk maakt via internet mee te kunnen bieden. De veilende partij, alsmede bij een veiling betrokken notarissen mogen alle door de Deelnemer beschikbaar gestelde gegevens opvragen en inzien. De hiervoor vermelde persoonsgegevens van de Deelnemer mogen slechts aan derden worden verstrekt voor zover dit nodig is in het kader van het bieden op de veiling. De hiervoor genoemde persoonsgegevens van de Deelnemer mogen niet aan derden worden verkocht, verhuurd of anderszins in gebruik worden gegeven. De Deelnemer geeft toestemming voor de zichtbaarheid van zijn gegevens aan alle medewerkers van de veilende partij en andere partijen die zijn aangesloten bij het internetbiedsysteem.

 

 


Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie