BWP TOP STALLION AUCTION 2024

Bekijk heel de veiling collectie

‚Äč1. Belgisch Warmbloedpaard vzw – BWP, (hierna ook genoemd als "organisator") organiseert een veiling in het kader van de hengstenkeuring. De hengstenkeuring vindt plaats op donderdag, vrijdag en zaterdag van de tweede volledige week van januari. De veiling vindt plaats op de laatste dag van de hengstenkeuring. De veiling staat onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder, bijgestaan door de veilingroeper aangewezen door BWP.

2. De hengsten voor de veiling zijn 2,5 jaar en werden door de jury doorverwezen naar de derde dag van de tweede fase van de BWP keuring van de kandidaat-dekhengsten.

3. De toewijzing geschiedt aan de hoogste bieder met een opgeld van 10% op de toewijzingssom. Iedereen die biedt, wordt geacht kennis te hebben genomen én akkoord te gaan met huidige voorwaarden die eveneens integraal deel uitmaken van de verkoopsovereenkomst tussen koper en verkoper. De voorwaarden werden opgenomen op de website, in de cataloog en voorafgaand aan de veiling nogmaals kenbaar gemaakt door de gerechtsdeurwaarder of de veilingroeper. Om te kunnen bieden tijdens de onlineveiling dient de koper zich vooraf te registeren via het veilingplatform en de algemene veiling- en verkoopsvoorwaarden te aanvaarden.

4. Bij de toewijzing van het paard, gaat het eigendomsrisico over op de koper. De verkoper blijft evenwel eigenaar van het paard tot de volledige betaling van de te vereffenen sommen conform de art. 5 hierna opgestelde facturen.

5. De koper zal na de veiling per e-mail een afrekening ontvangen, samen met de twee te vereffenen facturen (een op naam van BWP en een op naam van de verkoper). De factuur op naam van BWP betreft  het opgeld ad 10% op de toewijzingsprijs, meer BTW. Indien de verkoper BTW-plichtig is, zal diens factuur de toewijzingssom verhoogd met de BTW omvatten. In de catalogus staat vermeld wanneer de verkoper BTW-plichtig is. De facturen dienen betaald te worden voor de vervaldatum vermeld op de factuur. Bij niet tijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn gelijk aan 10% per jaar. Tevens zal een schadebeding aangerekend worden van 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 65,00 euro.

6. Slechts na volledige betaling van beide facturen, zal de koper het paard bij de verkoper kunnen afhalen. De modaliteiten omtrent het afhalen, dient de koper rechtstreeks met de verkoper te regelen.

7. De hengsten aangeboden op de veiling kregen een gunstig advies na afloop van de medische keuring, gekend als de eerste fase van de BWP keuring van de kandidaat-dekhengsten. Dit advies kan afwijken van het advies als sportpaard en houdt geen rekening met de criteria voor de medische keuring van kandidaat dekhengsten in andere stamboeken. De RX-foto’s en de keuringsrapporten zijn ter inzage van de kandidaat kopers. Bij aankoop wordt ervan uitgegaan dat de koper deze heeft ingekeken en volledig op de hoogte is van de toestand van de hengst welke door de RX-foto’s en in het keuringsrapport wordt weergegeven. De koper kan informatie inwinnen bij de dierenarts van het stamboek voor de veiling.

8. De organisator is geenszins aansprakelijk indien een verborgen of koopvernietigend gebrek zou opduiken. De koper kan de verkoop enkel nietig laten verklaren indien één van de volgende stalgebreken zich voordoet: kribbebijten, weven en luchtzuigen. De koper moet deze gebreken bij de verkoper melden per aangetekend schrijven, uiterlijk binnen de 21 dagen na levering van de hengst. De verkoper en niet de organisator, is verantwoordelijk voor de eventuele koopvernietigende gebreken en alle verdere financiële en/of andere implicaties betreffende de verkoop. Het opgeld in rekening gebracht conform artikel 3 blijft in elk geval verworven in hoofde van de organisator en kan niet worden teruggevorderd.

9. De organisator is niet aansprakelijk voor eventuele foutieve info en/of drukfouten in de catalogus. De organisator is niet aansprakelijk voor schade door een hengst opgelopen of door deze veroorzaakt tijdens de veiling.

10. Indien tijdens de veiling een betwisting zou ontstaan nopens de verkoop van de hengst, zal de gerechtsdeurwaarder dit geschil beslechten in eerste en laatste aanleg.

11. Indien na de veiling een geschil zou ontstaan betreffende de verkoop, zijn alleen de rechtbanken ressorterend onder het gerechtelijk arrondissement Leuven, afdeling Leuven bevoegd. Het Belgische recht is van toepassing.

 

ADDENDUM

 

VEILINGVOORWAARDEN BELGIAN WARMBLOOD AUCTION ONLINE

 

Door het uitbrengen van een bieding via internet aanvaardt de Bieder de voorstaande veiling en verkoopsvoorwaarden, evenals onderstaande voorwaarden eveneens van toepassing op de BELGIAN WARMBLOOD AUCTION ONLINE onvoorwaardelijk:

Veilende partij: Belgian Warmblood, Waversebaan 99, B-3050 OUD-HEVERLEE

Voorwaarden:

1. Elk door de Deelnemer uitgebracht bod is, net zoals geldt voor een bieder in de zaal, onherroepelijk en onvoorwaardelijk.

2. Voor het bepalen of een bod in de veiling eerst is uitgebracht door de Deelnemer (via internet) of een bieder uit de zaal, is het oordeel van de veilingmeester bindend.

3. Deelnemer is zich ervan bewust en stemt er mee in dat de door de veilende partij geleverde diensten beperkt zijn tot het technisch faciliteren van a) het via internet volgen van de BWP Top Stallion Auction en b) het als bieder participeren in de BWP Top Stallion Auction.

4. De deelnemer is zich er van bewust en stemt er uitdrukkelijk mee in dat de via de website beschikbare diensten beperkt zijn tot het technisch mogelijk maken van het via het internet volgen van de veiling en het als bieder participeren aan de veiling. Belgian Warmblood – BWP vzw heeft en neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de organisatie en het verloop van de veiling via haar website (bijvoorbeeld en zonder limitatief te willen zijn: het uitvallen van de website tijdens de veiling of de vertraging van de werking van de website tijdens de veiling). Belgian Warmblood – BWP vzw stelt alles in het werk om haar systemen te beveiligen tegen verlies van gegevens en / of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en treft hiertoe passende technische en organisatorische maatregelen. In zijn omgang met Belgian Warmblood – BWP vzw is de deelnemer verplicht om de computer en / of elk ander apparaat dat hij / zij gebruikt om toegang te krijgen tot de veilingwebsite adequaat te beveiligen, en zoals gebruikelijk te beschermen tegen virussen of andere onwettige programma's of bestanden die kunnen verspreid via internet.


5. Wanneer de Deelnemer op de Veiling overgaat tot het doen van een bieding via internet, heeft deze bieding gelijke rechtskracht als het doen van een bieding in de zaalveiling.
 

6. Om digitaal mee te kunnen bieden op een veiling kan de Deelnemer gevraagd worden een internetborg te storten op verzoek van de veilende partij. Deelnemer dient in dit geval te voldoen aan het verzoek tot borgstelling voordat de deelnemer wordt goedgekeurd voor deelname.
 

7. De Deelnemer verklaart met het uitbrengen van een bieding via internet bekend te zijn met de procedure voor storten, vastzetten en vrijgave van de internetborg en verklaart de hierop betrekking hebbende procedure te aanvaarden.
 

8. Indien Deelnemer om welke reden dan ook niet in staat is aan zijn verplichting tot afname van het veilingobject te voldoen, zal de ontstane schade door de veilende partij op de Deelnemer worden verhaald, allereerst, maar niet uitsluitend, op een eventueel gestorte internetborg.
 

9. De Deelnemer verklaart te beschikken over een mobiele telefoon waarmee sms-berichten kunnen worden ontvangen. Deelnemer dient gedurende de veiling bereikbaar te zijn voor de veilingmeester, de veilende partij alsmede de veilingorganisatie.
 

10. De veilingorganisatie behoudt zich het recht voor om, om welke reden dan ook, op enig moment af te zien van het via internet beschikbaar stellen van een specifieke veiling.


11. De veilingorganisatie heeft de bevoegdheid deze registratieverklaring te wijzigen. Deelnemer zal telkens het recht hebben de gewijzigde bepalingen te weigeren. In dat geval heeft de veilende partij het recht om haar dienstverlening jegens Deelnemer per ommegaande te staken. Deelnemer zal vanaf dat moment dus niet meer (via internet) deel kunnen nemen aan veilingen.
 

12. Wanneer de Deelnemer een dienst verlangt die een ongebruikelijke transactie in de zin van de Wwft oplevert, is de veilingorganisatie, de veilende partij en/of de Veiling verplicht dat te melden bij een centraal meldpunt. Het is niet toegestaan de Deelnemer van deze melding op de hoogte te brengen.

 

VERKLARING INZAKE BESCHIKBAARHEID PERSOONLIJKE GEGEVENS

De door de Deelnemer aangeleverde persoonlijke gegevens mogen alleen worden gebruikt ten behoeve van de hiervoor bedoelde registratie die het mogelijk maakt via internet mee te kunnen bieden. De veilende partij, alsmede bij een veiling betrokken notarissen mogen alle door de Deelnemer beschikbaar gestelde gegevens opvragen en inzien. De hiervoor vermelde persoonsgegevens van de Deelnemer mogen slechts aan derden worden verstrekt voor zover dit nodig is in het kader van het bieden op de veiling. De hiervoor genoemde persoonsgegevens van de Deelnemer mogen niet aan derden worden verkocht, verhuurd of anderszins in gebruik worden gegeven. De Deelnemer geeft toestemming voor de zichtbaarheid van zijn gegevens aan alle medewerkers van de veilende partij en andere partijen die zijn aangesloten bij het internetbiedsysteem.

 


Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie